Dokumenty

Co zde najdete

Dokumenty související se současným programovým obdobím 2021-2027, ale i s programovým obdobím 2014-2020.

Strategie Plzeňské aglomerace ITI 21+


Integrovaná územní strategie Plzeňské aglomerace 21+ představuje koncepční část strategie. Hlavním smyslem tohoto dokumentu je definovat, jaké intervence by měly být realizovány v území tak, aby byla podporována konkurenceschopnost a nalézána řešení podporující udržitelný rozvoj území.

Co obsahuje?

 • Popis území
 • Analytická část (socioekonomická analýza, SWOT analýza, analýza stakeholderů)
 • Strategická část (strategický rámec - vize/cíle/opatření, popis integrovaných rysů strategie)
 • Implementační část (popis řídicí a realizační struktury, popis monitoringu a evaluace)
Starší verze

Akční plán ITI 21+


Jedná se o akční plán k integrované územní strategii Plzeňské aglomerace 21+, který navazuje na koncepční část. Akční plán byl připravován v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027.

Akční plán je tvořen programovými rámci pro jednotlivé operační programy, které vyčlenily finanční prostředky na realizaci integrovaných projektů v Plzeňské aglomeraci v rámci nástroje ITI.

Programové rámce jsou tvořeny jednotlivými opatřeními, seznamy strategických projektů, finančními plány a plány monitorovacích indikátorů.

Programový rámec IROP

Aktuální verze (verze schválena ŘO 9. 2. 2024)

První verze (verze schválena ŘO 30. 3. 2023)

Programový rámec OPŽP

Aktuální verze (verze schválena ŘO 27. 11. 2023)

Programový rámec OPD

Aktuální verze (verze schválena ŘO 5. 4. 2024)

První verze (verze schválena ŘO 14. 3. 2023)

Programový rámec OPTAK

Aktuální verze (verze schválena ŘO 14. 11. 2023)

Programový rámec OPJAK

Aktuální verze (verze schválená ŘO červen 2023)

Zprávy o plnění Integrované územní strategie


Zpráva o plnění Integrované územní strategie popisuje, k jakému vývoji v realizaci schválené integrované strategie došlo za sledované období. Nositel zprávu předkládá dvakrát ročně.

* Zpráva bude zveřejněna po schválení příslušným Řídicím orgánem.

Socioekonomický atlas PA


Socioekonomický atlas Plzeňské aglomerace je analytickým dokumentem, v němž naleznete základní socioekonomické charakteristiky vymezeného území PA.
Oblasti
 1. Osídlení, obyvatelstvo a bydlení
 2. Vzdělávání
 3. Trh práce
 4. Ekomomika
 5. Služby
 6. Doprava
 7. Technická infrastruktura
 8. Životní prostředí

Základní socioekonomické procesy jsou zachyceny převážně formou kartografických výstupů doprovázených stručným slovním popisem. Tento dokument tedy stejně jako běžná kartografická díla přináší „rychlé“, ale srozumitelné, přehledné a kvalitní informace.

V říjnu 2023 byla zpracována aktualizace dokumentu, která akcentuje a podrobněji rozpracovává oblasti, v nichž došlo oproti předchozímu vydání k výrazným změnám v důsledku globálních a makroregionálních událostí, jako byl COVID 19 či válečný konflikt na Ukrajině.

Zpracovatelem atlasu je Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Analýza SKO


Studie Komunální odpady v Plzeňské aglomeraci je analytickým dokumentem, ve kterém naleznete:

 • Vyhodnocení produkce vybraných složek komunálních odpadů pro jednotlivé obce v PA za období 2018-2020 (108 obcí).
 • Vyhodnocení působnosti svozových společností dle obcí dle hlavních složek komunálních odpadů.
 • Schéma vzniku, zpracování, využití a zneškodňování komunálních odpadů na území PA.
 • Návrh vize fungování systému pro nakládání s KO v území PA se zohledněním požadavků vyplývajících ze Střednědobého plánu rozvoje odpadového hospodářství na území statutárního města Plzně. 

Zpracovatelem atlasu je Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Komunikační strategie


Zpracovaná Komunikační strategie je živým materiálem, který by měl sloužit pro zahájení konzistentní a kvalitní komunikace s efektivním využíváním základního setu komunikačních kanálů. Je žádoucí aktivity rozšiřovat a nadále rozvíjet.

Interní postupy nositele IN 


Interní postupy nositele ITI Plzeňská aglomerace 2021-2027, verze 1.4, schválené na 39. schůzi Rady města Plzně dne 25.4. 2024 (usnesení RMP č. 327)

Archiv 14-20


Evaluace Strategie 14-20

Mid-term evaluace Strategie plzeňské metropolitní oblasti ITI

Cílem této evaluace bylo zhodnocení dosavadního dopadu intervencí realizovaných v rámci Strategie PMO ITI. 

Zpracovatel: Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni