O nás

Integrované teritoriální investice

Integrované teritoriální investice (ITI – Integrated Territorial Investments) jsou nástrojem územního rozvoje, sloužícím k řešení vybraných problémů vymezného území vyžadujících integrovaný přístup.

Co je ITI


Integrované teritoriální investice umožňují efektivní a transparentní implementaci strategie rozvoje vymezeného území - Strategie Plzeňské aglomerace 2021+. Ta vychází ze specifických potřeb území a umožňuje plánovat, koordinovat a realizovat vybrané projekty.

Na financování projektů se podílí 6 operačních programů ESIF.
- Integrovaný regionální operační program (IROP)
- Operační program Doprava (OP D)
- Operační program Životní prostředí (OP ŽP)
- Operační program Zaměstnanost+ (OP Z+)
- Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)
- Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

Nositel strategie ITI

Nositelem strategie ITI zodpovědným za zpracování a naplňování integrované strategie na území aglomerace je město Plzeň, a to na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje v aktuálním znění.

Zpracovatel strategie ITI
Zpracováním strategie ITI pro Plzeňskou aglomeraci a dále vytvořením organizační a řídící struktury byl pověřen Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o.

Vymezené území ITI 21+


Základní charakteristika

  • 108 obcí, což je 22 % obcí kraje
  • 7 ORP
  • rozloha 1 323 km2
  • 308,7 tis. obyvatel

Zatímco svým územním rozsahem není v rámci kraje aglomerace výrazná, populačně tvoří více než polovinu obyvatel. V Plzni poté žije více než polovina obyvatel aglomerace.

Na území Česka je pro programové období 2021-2027 vymezeno 13 území ITI.

Mapa Plzeňské aglomerace

Řídicí struktura ITI