Programové období 21-27

Strategie Plzeňské aglomerace 21+

Nová strategie stanovuje hlavní cíle regionálního rozvoje v horizontu 7 let a pro strategické projekty zajišťuje díky ITI rezervaci financí z ESIF.

Struktura strategie PA 21+


Integrovaná územní strategie Plzeňské aglomerace

Hlavním smyslem strategie je definovat, jaké intervence by měly být realizovány v Plzeňské aglomeraci tak, aby byla posilována konkurenceschopnost a nalézána řešení podporující udržitelný rozvoj území.

Co obsahuje?
 • Popis území
 • Analytická část
 • Strategická část
 • Implementační část
 • Povinné přílohy

Výsledný dokument souhrnně nazýváme koncepční část strategie.

Proces tvorby
 • 6/2020 Kulaté stoly ITI (projednání strategických cílů a opatření strategie)
 • 10/2020 V užších pracovních skupinách konzultována provázanost konkrétních projektových záměrů na jednotlivá opatření a zároveň vyhodnocována jejich relevantnost ke strategii, stav připravenosti a schopnost financování.
 • 10-12/2020 Bilaterální jednání s jednotlivými řídicími orgány, zaměřená na představení strategie a identifikování hlavních směrů, které by měly být z daného operačního programu financovány.
 • 11-12/2020 Dotazníkové šetření (odborná+laická veřejnost) zaměřené na hodnocení důležitosti jednotlivých opatřeních.
 • 1/2021 finalizace analytické a strategické části strategie
 • 2/2021 připomínkové řízení strategie ze strany členů řídicího výboru, pracovních skupin a vedení města Plzně (cca 160 oslovených osob)
 • 1/2021 uspořádán webinář pro Radu a Zastupitelstvo města Plzně, na téma Představení SPA 21+ 
 • 11/3/2021 SPA 21+ schválena Řídicím výborem ITI
 • 22/3/2021 uspořádán druhý webinář pro členy Rady a Zastupitelstva města Plzně, na téma Představení SPA 21+
 • 29/3/2021 verze 1 schválena Radou a Zastupitelstvem města Plzně
 • 26/4/2021 ustaven Řídící výbor Strategie Plzeňské aglomerace (ŘV SPA), na základě usnesení Rady města Plzně
 • 20/9/2021 statut ŘV SPA schválen Radou města Plzně
 • 10-11/2021 finalizace implementační části strategie
 • 13/12/2021 verze 2 schválena Radou a Zastupitelstvem města Plzně
 • 12/9/2022 verze 3 schválena Radou a Zastupitelstvem města Plzně
 • 25/10/2022 SPA21+ schválena Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

Akční plán

Akční plán přímo navazuje na integrovanou strategii PA a je hlavním nástrojem její implementace.

Co obsahuje?
 • Seznam strategických projektů
 • Finanční plán
 • Plán indikátorů
Proces tvorby
 • 4/2022 výzvy pro sběr projektových záměrů 
 • 5/2022 posouzení záměrů Pracovními skupinami ITI
 • 6/2022 první schválení Řídicím výborem ITI
 • 8/2022 druhé schválení Řídicím výborem ITI (zvýšení/snížení celkové alokace na aktivitu)
 • 9/2022 schválen Zastupitelstvem města Plzně
 • 12/2022 - 2/2023 předložení jednotlivým řídicím orgánům ke schválení

Vize a cíleCíl 1:
Inovace, vzdělávání, podnikání

Zaměření: výzkum a vývoj, spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru, výzkumná infrastruktura, rozvoj podnikání, podpora malého a středního podnikání, inovační podnikání, rozvoj vzdělávání, kvalifikace pracovní síly, konkurenceschopná ekonomika

Cíl 2:
Životní prostředí

Zaměření: vodohospodářská infrastruktura, klimatické poměry v území – retence vody v intravilánu obcí a v krajině, hospodaření s vodou, modrozelená infrastruktura, hospodaření s odpady, reverzní logistika, úspora energií, obnovitelné zdroje energií, environmentální osvěta

Cíl 3:
Mobilita

Zaměření: vnější a vnitřní dopravní vztahy Plzeňské aglomerace, inteligentní integrovaný dopravní systém, rozvoj hromadné dopravy, bezmotorová doprava, bezpečnost dopravy, doprava v klidu, řešení dopravní zátěže území, dopravní infrastruktura

Cíl 4:
Veřejná vybavenost

Zaměření: zkvalitňování obytné funkce, rozvoj veřejných služeb občanské vybavenosti – infrastruktura, provoz (školství, zdravotnictví, sociální služby), rozvoj sportovní, kulturní a volnočasové vybavenosti, kvalitní a efektivní veřejná správa

Cíl 5:
Udržitelný rozvoj měst a obcí

Zaměření: zkvalitňování obytné a rekreační funkce území – veřejná prostranství, kulturněhistorický potenciál sídel, turistická vybavenost, rozvoj atraktivit a služeb cestovního ruchu

Integrovaná řešení


Hlavní myšlenkou strategie Plzeňské aglomerace je integrovaný přístup,
tj. propojenost a logická provázanost projektů.

Modrozelená aglomerace

Integrované řešení se zaměřuje na tematickou oblast hospodaření s vodou, a to jak v intravilánech obcí, tak v krajině.

Cirkulární aglomerace

Spojitou linkou je idea cirkulární ekonomiky, tj. udržitelné využívání zdrojů a snížení environmentálního/klimatického dopadu.

Sociální aglomerace

Integrované řešení se zaměřuje na vytváření klíčových podmínek pro socioekonomický rozvoj obyvatel Plzeňské aglomerace, a to zejména na zkvalitňování sociální vybavenosti (zdravotnictví, sociální péče, vzdělávání) a podporu konkurenceschopného trhu práce.

Atraktivní aglomerace

Zvyšování atraktivity Plzeňské aglomerace pro obyvatele a návštěvníky se zaměřením na ekonomický rozvoj, inteligentní infrastrukturní systémy a zkvalitňování zázemí veřejných služeb a veřejných prostranství.

Operační programy


Na projekty realizované přes Strategii Plzeňské aglomerace 21+
budou rezervovány finance z těchto operačních programů:

Integrovaný regionální
operační program

Operační program
Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Operační program
Doprava

Operační program
Jan Amos Komenský

Operační program
Životní prostředí

Operační program Zaměstnanost+

Proč podat projekt do ITI?


ITI jako nástroj regionální politiky

Prostřednictvím ITI dochází k podpoře vymezeného území. Podporovány jsou smysluplné projekty regionálního charakteru, které reagují na potřeby Plzeňské aglomerace a mají pozitivní dopad.

S námi máte větší šanci na úspěch

Projekty předložené do výzev operačních programů určených pro nástroj ITI soutěží jen s projekty v rámci Plzeňské aglomerace, na rozdíl od projektů hlásících se do výzev celorepublikových.

Jak postupovat


 • Zjistěte, zda se váš projektový záměr shoduje s některým z uvedených specifických cílů a opatření SPA21+.
 • Po vyhlášení výzvy nositele ITI na předkládání/aktualizaci projektových záměrů vyplňte šablonu projektového záměru v souladu s podmínkami výzvy nositele (konzultace k vyplnění může probíhat průběžně).
 • Projektový záměr odešlete ve formátu .pdf, .docx na emailovou adresu iti@plzen.eu.
 • Nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení výzvy budete vyrozuměni o dalším postupu (např. informace o termínu jednání Pracovní skupiny).
 • Poté, co pracovní skupina posoudí věcný obsah všech záměrů předložených do výzvy nositele, budou záměry předány Řídicímu výboru.
 • Řídicí výbor tyto záměry zhodnotí a rozhodne o jejich zařazení/nezařazení do programového rámce daného operačního programu.
 • Po schválení programového rámce* vydá Řídicí výbor Vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru s Integrovanou strategií Plzeňské aglomerace 21+.

* Důležité upozornění: Mezi schválením programového rámce ze strany řídicího orgánu a vydáním vyjádření Řídicího výboru může dojít k časovému prodlení v souvislosti s termínem vyhlášení výzev řídicích orgánů a uveřejněním pravidel pro žadatele a příjemce v jednotlivých operačních programech.