Ochrana osobních údajů


ÚKEPmP zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících předpisů (dále jen GDPR).

Správce osobních údajů

ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace (dále jen „ÚKEPmP“)
Adresa: Divadelní 105/3, 301 00 Plzeň
telefon: +420 378 035 951
e-mail: smidlovah@plzen.eu
ID datové schránky: 39qmag2

Právní základ zpracování

ÚKEPmP zpracovává osobní údaje pouze na základě zákonných důvodů uvedených v čl. 6 GDPR:

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti,
 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy,
 • zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu,
 • subjekt údajů udělil souhlas,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

Účel zpracování

ÚKEPmP zpracovává osobní údaje zejména pro účely výkonu státní správy a výkonu plnění povinností v pracovně právních vztazích a smluvních vztazích, potažmo plnění dotačních podmínek jednotlivých dotačních programů.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

ÚKEPmP zpracovává zejména osobní údaje identifikační, adresní a popisné.

Uchovávání

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu, nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Práva subjektu údajů

Subjekt osobních údajů má právo za podmínek stanovených v čl. 15 až 20 GDPR na:

 • přístup ke zpracovávaným osobním údajům,
 • opravu zpracovávaných osobních údajů,
 • výmaz zpracovávaných osobních údajů,
 • omezení zpracování zpracovávaných osobních údajů,
 • přenositelnost zpracovávaných osobních údajů.

Subjekt údajů má právo podat námitku podle čl. 21 GDPR  proti zpracování svých osobních údajů, zpracovávaných ÚKEPmP a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky qkbaa2n.

Souhlas

Souhlas subjektu údajů musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášení či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování osobních údajů.

Je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Podání žádosti

Subjekt údajů může podat některou z výše uvedených žádostí písemně:

Datovou schránkou (ID): 39qmag2
E-mailem: smidlovah@plzen.eu (s elektronickým podpisem subjektu údajů)
V listinné podobě s ověřeným podpisem na žádosti na adresu:
ÚKEPmP
Divadelní 105/3
301 00 Plzeň

Žádosti může také podat osobně, kdy se subjektem údajů bude sepsán záznam o podání žádosti na přístup k osobním údajům a ověřena jeho totožnost podle občanského průkazu nebo cestovního dokladu.

Lhůta na vyřízení

Ve lhůtě do 1 měsíce od obdržení žádosti bude subjekt údajů vyrozuměn o způsobu její vyřízení, případně o prodloužení lhůty (lze prodloužit o další dva měsíce) spolu s důvody odkladu.

Zpoplatnění

Podání žádosti je bezplatné. Bude-li žádost shledána jako zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může být odmítnuta nebo zpoplatněna. V takovém případě je možné požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Pořizování audio a video záznamů z akcí projektů dotovaných z evropských fondů

Upozorňujeme účastníky akcí projektů dotovaných z evropských fondů prostřednictvím dotačních programů (např. ITI, SC. atp.), že z konaných akcí může být pořizován multimediální záznam, který slouží k doložení mediální publicity projektu. Účastníci budou vždy o nahrávání a způsobu využití informováni.

Aktualizace dne 22. 1. 2021