Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“)

platné pro Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, příspěvkovou organizaci (dále také jen „ÚKEPmP“)

Název 

ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení

Zřizovací listinou na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 621 ze dne 3. 11. 2005.
V souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona

 • č. 128/2000 Sb., o obcích a dle § 27 zákona
 • č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Organizace připravuje a řídí dotační projekty města určené rozhodnutím zřizovatele.
Organizace zajišťuje realizaci projektů, které řídí, pouze v rozsahu, v jakém jejich realizaci nezajišťují jiné odbory zřizovatele, organizační složky nebo organizace zřizovatele.
Organizace připravuje a řídí koncepci Smart City Plzeň a zajišťuje realizaci souvisejících projektů.
 

Popis organizační struktury povinného subjektu

 • Ředitel
 • Asistentka ředitele
 • Vedoucí úseku přípravy projektů
  Referent
  Projektový manažer – 5 osob
 • Vedoucí úseku ekonomického a externích projektů
  Referent
  Projektový manažer – 1 osoba
 • Vedoucí úseku ITI
  Referent – 4 osoby
  Tematický koordinátor – 2 osoby


Kontaktní spojení

ukep.eu/kontakty

 1. Kontaktní poštovní adresa:
  Divadelní 105/3, Jižní Předměstí,
  301 00 Plzeň
   

 2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
  Divadelní 105/3, Jižní Předměstí,
  301 00 Plzeň
   

 3. Úřední hodiny:
  Pondělí – pátek  8-14 hod.
   

 4. Telefonní čísla
  ukep.eu/kontakty
  +420 37 803 5951
   

 5. Adresa internetových stránek:
  https://ukep.eu/
   
 6. Adresa podatelny
  Divadelní 105/3,
  Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň
   
 7. Adresa e-podatelny
  holcova@plzen.eu
  V elektronické podobě přijímáme dokumenty zaslané v přílohách elektronické pošty a datovou schránkou do velikosti 10 MB (dokument včetně příloh) nebo předaných na přenosných technických nosičích dat (CD, DVD, USB flash disk). Podporované formáty datových zpráv: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, FO, ZFO. Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.
   

 8. Datová schránkaID datové schránky:
  39qmag2 (ÚKEPmP)

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby

Případné platby můžete poukázat na účet:
35-5643720207/0100 (Komerční banka, a. s.)

Identifikační číslo organizace (IČO)

71249877

Plátce daně z přidané hodnoty – Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ71249877

Dokumenty

 1. Seznamy hlavních dokumentů:
  Zřizovací listina
  Výpis z Obchodního rejstříku
  Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti
  Strategie Smart City Plzeň
   

 2. Rozpočet
  Rozpočet na r. 2022
  Rozpočet na r. 2021
  Rozpočet na r. 2020
  Rozpočet na r. 2019


Žádosti o informace

Písemně na adresu organizace: Divadelní 105/3, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
nebo elektronicky: holcova@plzen.eu
s označením žádosti „žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb.“

Příjem podání a podnětů

Písemné žádosti a další podání je potřeba adresovat na adresu organizace: Divadelní 105/3, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
nebo elektronicky: viz bod Kontaktní spojení

Žádost o informace je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona. Povinný subjekt žádost posoudí a postupuje dle § 14 zákona. Povinný subjekt poskytne informaci v souladu se žádostí nebo žádosti nevyhoví, a to ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo jejího doplnění v souladu se zákonem.

Předpisy

 1. Nejdůležitější používané předpisy
  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
  Úplné znění právních předpisů je dostupné na: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
   

 2. Vydané právní předpisy
  ÚKEPmP nevydává právní předpisy kromě vnitřních směrnic organizace.

Úhrady za poskytování informací

 1. Sazebník úhrad za poskytování informací
  Sazebník úhrad je vypracován v souladu s NV č. 173/2006 Sb.
   

 2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
  Žádná usnesení nebyla vydána.

Licenční smlouvy

ÚKEPmP dosud neuzavřel žádnou licenční smlouvu.

 1. Vzory licenčních smluv: nejsou
 2. Výhradní licence: nejsou
   

Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017

Informace k ochraně osobních údajl dle GDPR

Informace k ochraně osobních údajů dle GDPR


Poslední aktualizace: 12. 1. 2022