Výroční zpráva za rok 2020

o činnosti povinného subjektu ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace v oblasti poskytování informací za období roku 2020

Výroční zprávu předkládá ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace jako povinný subjekt v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Činnost povinného subjektu v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v roce 2020:

  • Povinný subjekt ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace přijal 0 žádostí o informace. Bylo vydáno 0 rozhodnutí o odmítnutí žádosti a  0 rozhodnutí o částečném odmítnutí.
  • Bylo podáno 0 odvolání proti rozhodnutí.
  • Žádné rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebylo soudně přezkoumáno.
  • Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
  • Nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.,

Při vyřizování žádostí o informace je postupováno v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. a dle vnitřní instrukce. Informace, o které je žádáno ústně, jejichž poskytnutí není v rozporu s platnými předpisy a není třeba jejich vyhledání, jsou poskytovány neprodleně a bezplatně. Odpovědi na vyřízené žádosti o informace jsou zveřejňovány na webových stránkách organizace.

V Plzni dne 21. ledna 2021

Ing. Erich Beneš, MBA
ředitel ÚKEPmP