Dodatečný sběr projektových námětů do OP Zaměstnanost 2021+

Nositel Strategie Plzeňské aglomerace vyzývá potenciální žadatele k předložení projektových námětů vhodných do výzvy č. 033 OP Zaměstnanost 2021-2027 Integrované územní investice - sociální začleňování.

Ve vazbě na Strategii Plzeňské aglomerace (integrované řešení „Sociální aglomerace“) je potřeba aktivity projektu zaměřit na následující okruhy:

  • Podpora neformální a sdílené péče
  • Programy na podporu integrace imigrantů a cizinců
  • Podpora komunitní (sociální) práce včetně vzniku, fungování a rozvoje komunitních center a podpora komunitních center
  • Programy na podporu ohrožených rodin

Projektový námět musí splňovat podmínky výzvy č. 033 OP Zaměstnanost 2021+, která bude ukončena 5. května 2023. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je stanovena na 2 mil. Kč, přičemž projekt musí být připraven k zahájení realizace již v roce 2023.

Termín a jak postupovat:


Projektový námět zasílejte do 18. 4. 2023 na e-mail iti@plzen.eu.

Kontakty:


Konzultace souladu námětu se Strategií Plzeňské aglomerace: Ing Eva Jindrová