9. výzva nositele ITI - Sociální bydlení

Stav výzvy: Uzavřená

Druh výzvy: Kolová

Datum vyhlášení výzvy: 4. 4. 2022

Zahájení příjmu projektových záměrů: 4. 4. 2022

Ukončení příjmu projektových záměrů: 29. 4. 2022

Základní info

Statutární město Plzeň, jako nositel Strategie Plzeňské aglomerace 2021-2027, vyhlašuje výzvu č. 9 Sociální bydlení k předkládání projektových záměrů ve vazbě na IROP specifický cíl 4.2 Posílení sociálně-ekonomické integrace marginalizovaných komunit, migrantů a znevýhodněných skupin pomocí integrovaných opatření včetně bydlení a sociálních služeb.

Výzva slouží k sestavení seznamu strategických projektů ITI do programového rámce výše zmíněného operačního programu EU fondů.

Podporované aktivity

Stavba

 • Pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.
 • Rekonstrukce a úpravy společných prostor objektu nebo bytového domu a odpovídajících částí dalších souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní nebo externí kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny) - společné prostory bytového domu jsou definovány nařízením vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, v platném znění.

Pořízení vybavení

 • pořízení základního vybavení bytové jednotky
 • parkovací stání, parkovací plochy, parkoviště
 • technický dozor investora, BOZP, autorský dozor
 • zeleň v okolí budov a na budovách
 • demolice původního objektu na místě realizace projektu
 • projektová dokumentace stavby
 • studie proveditelnosti
 • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení)
 • povinná publicita

Nevíte si rady?

Pokud potřebujete s čímkoliv poradit, neváhejte kontaktovat tematického koordinátora pro danou oblast.