22. výzva nositele ITI - Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

Stav výzvy: Uzavřená

Druh výzvy: Kolová

Datum vyhlášení výzvy: 4. 4. 2022

Zahájení příjmu projektových záměrů: 4. 4. 2022

Ukončení příjmu projektových záměrů: 29. 4. 2022

Základní info

Statutární město Plzeň, jako nositel Strategie Plzeňské aglomerace 2021-2027, vyhlašuje výzvu č. 22 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce k předkládání projektových záměrů ve vazbě na OPJAK specifický cíl 1.1 Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií.

Výzva slouží k sestavení seznamu strategických projektů ITI do programového rámce výše zmíněného operačního programu EU fondů.

Podporované aktivity

Aktivita: Rozvoj aplikačního potenciálu VO

  • realizace orientovaného výzkumu s aplikačním potenciálem ve spolupráci se subjekty aplikační sféry včetně fáze proof of concept
  • realizace orientovaného výzkumu ve spolupráci se subjekty aplikační sféry, včetně instalace nezbytné infrastruktury
  • rozvoj nastavení možností uplatnění znalostního transferu/transferu technologií v praxi (včetně podmínek pro zakládání start-ups/spin-offs) uvnitř VO
  • rozvoj kompetencí a posílení personálního zajištění VO v oblasti duševního vlastnictví
  • vznik a rozvoj struktur a platforem pro efektivní spolupráci výzkumného a aplikačního sektoru
  • navazování partnerství a rozvoj spolupráce s partnery z aplikační sféry včetně obousměrných mobilit pracovníků
  • rozvoj spolupráce VŠ s VO a subjekty aplikační sféry již v rámci přípravy budoucích výzkumných pracovníků (v rámci postgraduálního studia), příprava zázemí pro Knowledge Transfer Partnership
  • příprava společných projektových záměrů se subjekty z aplikační sféry do národních i mezinárodních grantových schémat
  • šíření výsledků a výstupů výzkumu realizovaného společně se subjekty aplikační sféry

Omezení vybraných typů aktivit bude dále upřesněno v rámci výzvy ŘO.

Nevíte si rady?

Pokud potřebujete s čímkoliv poradit, neváhejte kontaktovat tematického koordinátora pro danou oblast.