17. výzva nositele ITI - Podpora přizpůsobení se změně klimatu

Navazující výzva OPŽP plánována.

Stav výzvy: Uzavřená

Druh výzvy: Kolová

Datum vyhlášení výzvy: 4. 4. 2022

Zahájení příjmu projektových záměrů: 4. 4. 2022

Ukončení příjmu projektových záměrů: 29. 4. 2022

Základní info

Statutární město Plzeň, jako nositel Strategie Plzeňské aglomerace 2021-2027, vyhlašuje výzvu č. 17 Podpora přizpůsobení se změně klimatu ve vazbě na OPŽP specifický cíl 1.3 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupů.

Výzva slouží k sestavení seznamu strategických projektů ITI do programového rámce výše zmíněného operačního programu EU fondů.

Podporované aktivity

  • tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně
  • tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi
  • zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně
  • odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině
  • realizace protipovodňových opatření
  • realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních vod
  • zpracování studií a plánů (studie systémů sídelní zeleně, územní studie krajiny, plán územního systému ekologické stability)
  • podpora preventivních opatření proti povodním a suchu, zejména budování, rozšíření, zkvalitnění a obnova monitorovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a varovných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů, zpracování analýzy odtokových poměrů
  • podpora povodňové operativy, zvyšování povědomí obyvatel o povodňovém riziku, zvyšování resilience citlivých objektů před povodněmi

Nevíte si rady?

Pokud potřebujete s čímkoliv poradit, neváhejte kontaktovat tematického koordinátora pro danou oblast.