Zelená pro projekty odpadového hospodářství. PR OP ŽP schválen.

V rámci ITI byl schválen poslední programový rámec Operačního programu Životní prostředí. Žadatele, kteří mají projekty v tomto rámci schválené, mohou předkládat žádosti o dotaci. Jde výhradně o projekty odpadového hospodářství.

Projekty spadají do specifického cíle 1.5 – Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje, kde je pro Plzeňskou aglomeraci alokováno 200 mil. Kč. Podporována bude výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT („Pay-as-You-Throw“). Podporovány budou i třídící systémy pro separaci odpadů a zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic.

Výzva Řídicího orgánu je otevřená do 30. 9. 2024.

Další kroky:


Před podáním žádosti o dotaci je nezbytné požádat manažera ITI (Útvar koordinace evropských projektů, p.o.) o vydání Vyjádření o souladu projektového záměru se Strategií Plzeňské aglomerace ITI. Tento dokument je nezbytnou součástí žádosti o dotaci.