Rozvoj plzeňské metropolitní oblasti 2021+

Dne 22. května 2019 proběhl v prostorách Moving Station seminář ITI s názvem Rozvoj plzeňské metropolitní oblasti 2021+. Seminář měl za cíl informovat místní aktéry regionálního rozvoje o chystaném programovém období 2021-2027 a budoucím směřování nástroje ITI (Integrovaných územních investic) v území. 

Seminář se konal pod záštitou primátora města Plzně Martina Baxy, který se zhostil úvodního slova a seminář zahájil. Dosavadní přínos ITI pro plzeňskou metropolitní oblast představila manažerka ITI plzeňské metropolitní oblasti Markéta Kubičková a připomněla cíl ITI, který spočívá v realizaci na sebe navazujících projektů v aglomeraci. Na ní navázala svým vstupem koordinátorka ITI plzeňské metropolitní oblasti Jiřina Koppová, která pohovořila o probíhajícím monitorování potřeb území a principech nastavení územní spolupráce. Hlavní slovo k tématu měl ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně (ÚKEP) Erich Beneš. Právě od něj zazněly nejzásadnější informace ohledně budoucího směřování území a možnostech jeho rozvoje.

Priority České republiky pro nové období 2021+ vycházejí z potřeb na národní i regionální úrovni a jsou v souladu s návrhem pěti cílů Evropské komise. Velký důraz je přitom kladen na nízkouhlíkovou ekonomiku a odpovědnost k životnímu prostředí a dále na rozvoj založený na výzkumu, inovacích a uplatnění nových technologií. Mezi další priority poté patří vzdělaná a sociálně soudržná společnost, dostupnost a mobilita a v neposlední řadě udržitelný rozvoj území. Pro Českou republiku bude na realizaci těchto cílů k dispozici 20 mld. EUR, z čehož min. 6 % bude vyčleněno pro ITI, tj. 631,2 mil. EUR.

Erich Beneš hovořil také o proaktivním přístupu statutárních měst České republiky při vyjednávání budoucí podoby integrovaných nástrojů a odkazoval na nedávné jednání primátorů všech sedmadvaceti statutárních měst České republiky v Pardubicích, které vyvrcholilo podpisem tzv. Stanoviska. V tomto dokumentu jsou definovány základní požadavky pro nové programové období 2021+. Mezi ty nejzásadnější patří rozšíření ITI ze sedmi oblastí na třináct, vyčlenění 75 až 100 mld. Kč pro realizaci nástroje ITI a prolomení nedůvěřivého postoje vůči ITI u některých ministerstev. '
Více informací ohledně setkání primátorů v Pardubicích vč. Stanoviska naleznete zde .

Novinkou je také návrh, aby územní strategie mohly obsahovat i seznam konkrétních projektů, které by měly být vzhledem k potřebám území podpořeny. Vzhledem k tomu, že aktualizace Strategie plzeňské metropolitní oblasti je naplánovaná na letošní rok s přesahem do roku 2020, je zapotřebí včasná znalost potřeb území a vydefinování klíčových projektů pro nadcházející programové období 2021+. „Vzhledem ke zkušenostem s přípravou a realizací projektů, kdy příprava a realizace investičních projektů obvykle trvá 4 a více let, je nutné zahájit přípravu projektů již v roce 2019“ říká Erich Beneš.

Fotogalerie: