První část SPA21+ byla schválena vedením města

Na konci března byla zastupitelstvem města Plzně schválena první část, tzv. koncepční část, klíčového rozvojového dokumentu Plzeňské aglomerace pro období 2021-2027 (dále také SPA21+). SPA 21+ navazuje na Strategii ITI Plzeňské metropolitní oblasti 2014 – 2020 a stanovuje hlavní cíle regionálního rozvoje v horizontu 7 let.

Hlavním smyslem SPA21+ je definovat, jaké intervence by měly být realizovány v Plzeňské aglomeraci tak, aby byla podporována konkurenceschopnost a nalézána řešení podporující udržitelný rozvoj území.

Schválení předcházely dlouhé přípravy, projednávání a úpravy. V červnu loňského roku byl dokumentu projednáván s více jak 50 územními partnery na kulatých stolech, o kterém jsme Vás informovali zde. V říjnu byla na užších pracovních skupinách konzultována provázanost konkrétních projektových záměrů na jednotlivá opatření a zároveň vyhodnocována jejich relevantnost ke strategii, stav připravenosti a schopnost financování. Paralelně probíhala bilaterální jednání s jednotlivými řídicími orgány, zaměřená na představení této strategie a identifikování hlavních směrů, které by měly být z jednotlivých operačních programů financovány. Na konci roku 2020 proběhlo dotazníkové šetření zaměřené na hodnocení důležitosti jednotlivých opatřeních, do něhož byla zapojena i široká veřejnost (výsledky dotazníku zde). Posledním krokem pak bylo připomínkování ze strany členů řídicího výboru ITI, zmíněných pracovních skupin a vedení města Plzně na začátku letošního roku.

„Pro členy rady a zastupitelstva města Plzně jsme během zimy a jara 2021 připravili dva webináře, během niž jsme podrobněji dokument i průběh připomínkového řízení představovali.“ řekl Erich Beneš, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně, jenž SPA21+ zpracovává. „Dokument je přístupný všem, jenž by měli zájem do něj nahlédnout, a to na našich webových stránkách. Nyní pracujeme na jeho druhé části, tzv. akčním plánu. Ten by dle předpokladu měl být hotov na konci letošního roku.“ uzavírá.