Programový rámec k OP TAK je schválen

Již čtvrtý programový rámec Integrované územní strategie Plzeňské aglomerace 21+ je schválený. Jde o programový rámec pro Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

Projekty, které jsou zařazeny do schváleného programového rámce, mají rezervované finanční prostředky ve výši 252 mil. Kč. Alokace ITI Plzeňské aglomerace v OP TAK směřuje na podporu projektů v oblasti rozvoje a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií.

Žadatelé po obdržení kladného Vyjádření Řídicího výboru o souladu projektového záměru s Integrovanou územní strategií mohou následně předkládat své žádosti o dotaci prostřednictvím ISKP21+ do integrovaných výzev Řídicího orgánu.

Další kroky:


Po schválení programového rámce vydá Řídicí výbor Vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru s Integrovanou strategií Plzeňské aglomerace 21+. Během měsíce listopadu a prosince budou všichni žadatelé osloveni tematickým koordinátorem ITI za účelem přípravy vydání kladného Vyjádření Řídicího výboru s platností na 6 měsíců.