Připravte se na výzvy

Chystáme výzvy ke SBĚRU A AKTUALIZACI PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ ITI Strategie Plzeňské aglomerace 2021+.

 

V rámci příprav Akčního plánu Strategie Plzeňské aglomerace 2021-2027 (dále také „SPA 21+“), bychom Vás chtěli vyzvat ke spolupráci, a to formou sběru/aktualizace projektových záměrů, které v rámci své působnosti připravujete k realizaci v nejbližších letech.

Jedná se o výzvu, dle které budou sestaveny seznamy projektových záměrů, jenž budou tvořit výše zmíněné Akční plány. Tyto seznamy, oficiálně tzv. programové rámce, jsou nedílnou součástí dokumentu SPA 21+, bez něhož není dokument kompletní a nemůže být finalizován.

Pokud váš projektový záměr projde výzvou ke sběru a aktualizaci projektových záměrů ITI, bude zařazen na již zmiňovaný seznam a následně budete moci podat projektovou žádost se všemi náležitostmi do integrované výzvy jednotlivých operačních programů.

Proč podat projektový záměr do ITI?

SPA 21+ umožňuje realizovat předem identifikované strategické projekty v území díky alokovaným finančním prostředkům jednotlivých operačních programů (IROP, OPŽP, OPTAK, OPJAK, OPZ+, OPD).

ITI jako nástroj regionální politiky

Prostřednictvím ITI dochází k podpoře vymezeného území. Podporovány jsou smysluplné projekty regionálního charakteru, které reagují na potřeby Plzeňské aglomerace a mají pozitivní dopad.

S námi máte větší šanci na úspěch

Projekty předložené do výzev operačních programů určených pro nástroj ITI soutěží jen s projekty v rámci Plzeňské aglomerace, na rozdíl od projektů hlásících se do výzev individuálních.

Pro konzultaci jsou vám k dispozici tematičtí koordinátoři, jenž vám zodpoví vaše dotazy. Neváhejte se na nás obrátit.

Jak podat projektový záměr do ITI?

1) Zjistěte, zda se váš projektový záměr shoduje s některým z níže uvedených specifických cílů a opatření SPA21+.

2) Po vyhlášení výzvy nositele ITI na předkládání/aktualizaci projektových záměrů vyplňte šablonu projektového záměru v souladu s podmínkami výzvy nositele (konzultace k vyplnění může probíhat průběžně).

3) Projektový záměr odešlete ve formátu .doc, .docx na emailovou adresu iti@plzen.eu.

4) Nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení výzvy budete vyrozuměni o dalším postupu (např. informace o termínu jednání Pracovní skupiny).

5) Poté, co pracovní skupina posoudí věcný obsah všech záměrů předložených do výzvy nositele, budou záměry předány Řídicímu výboru.

6) Řídicí výbor tyto záměry zhodnotí a rozhodne o jejich zařazení/nezařazení na seznam programového rámce daného operačního programu.

7) Po schválení programového rámce* vydá Řídicí výbor Vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru s Integrovanou strategií Plzeňské aglomerace 21+.

* DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Mezi schválením programového rámce ze strany řídicího orgánu a vydáním vyjádření ze strany Řídicího výboru může dojít k časovému prodlení, v souvislosti s termínem vyhlášení výzev řídicích orgánů a uveřejněním pravidel pro žadatele a příjemce v jednotlivých operačních programech.

Co je potřeba:


Připravované projekty musí zapadat do jednoho z pěti níže uvedených strategických cílů SPA21+ a opatření jež je naplňují.

Inovace, vzdělávání, podnikání 

 • Zvýšení spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru 
 • Rozvoj výzkumné infrastruktury a technologií                                     
 • Vznik a rozvoj moderních, ekonomicky perspektivních a udržitelných odvětví 

Životní prostředí

 • Zadržování vody v krajině a sídlech
 • Výstavba zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů
 • Zvýšení recyklace a využití odpadů
 • Zefektivnění hospodaření s energií

Mobilita

 • Zlepšení dopravní dostupnosti Plzeňské aglomerace
 • Vytvoření inteligentního integrovaného dopravního systému Plzeňské aglomerace

Veřejná vybavenost

 • Zvyšování kvality vzdělávací soustavy předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání
 • Zvyšování kvality a dostupnosti zdravotních a sociálních služeb

Udržitelný rozvoj měst a obcí

 • Revitalizace historického potenciálu sídel
 • Revitalizace veřejných prostranství
 • Rozvoj veřejných služeb v cestovním ruchu
 • Doplnění nabídky atraktivit (produktů) cestovního ruchu

Co dál:


AVÍZA VÝZEV

Od začátku března budeme na záložce Výzvy 21-27 postupně zveřejňovat avíza výzev k jednotlivým operačním programům a jejich aktivitám.

VÝZVY

Oficiální výzvy ke sběru a aktualizaci projektových záměrů poté plánujeme vyhlašovat od začátku dubna, a to opět dle jednotlivých operačních programů a jejich aktivit.

O jejich vyhlášení vás budeme informovat prostřednictvím newsletteru a na webu ITI.

PŘEDBĚŽNÝ SBĚR NÁMĚTŮ DO OPZ+

V nejbližších dnech chystáme spustit sběr projektových námětů ve vazbě na OPZ+. Náležitosti vč. šablony brzy zveřejníme na našem webu.