Příprava Strategie 2021+ v plném proudu

Minulý týden ve čtvrtek 18. června proběhl v Café Papírna workshop s názvem Kulaté stoly ITI ke Strategii Plzeňské aglomerace 2021+. Cílem bylo dojít ke vzájemné shodě ohledně definování rozvojových priorit našeho území pro příští programové období.

Účastníci byli seznámeni s aktuálním stavem zpracování strategického dokumentu Strategie Plzeňské aglomerace 2021+, který se na Útvaru pro koordinaci evropských projektů města Plzně právě připravuje. Jeho odlišností oproti předešlé strategii pro programové období 2014-2020 je, že se nebude soustředit pouze na zdroj financí alokovaný pro integrovaný nástroj ITI, ale počítat se bude s vícezdrojovým financováním. Oblastmi, na které nový strategický dokument cílí jsou výzkum a inovace, životní prostředí, mobilita, veřejná vybavenost a udržitelný rozvoj měst a obcí. A právě konkretizace potřeb a možností rozvoje v jednotlivých oblastech byla předmětem diskuze čtvrteční akce.

„Diskuze byla velmi konstruktivní, a proto bych rád ještě jednou poděkoval všem zúčastněným za jejich čas a hodnotné podněty. Všechny relevantní připomínky následně předáme zpracovatelům strategie pro zapracování. Dále budeme v pracovních skupinách detailněji řešit konkrétní integrovaná řešení a jejich fázi přípravy, aby byly plánované investice co nejefektivnější “ uvedl k akci Erich Beneš, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů, pod nějž úsek ITI spadá.

„Je potřeba ale také zmínit, že ve fázi přípravy nové strategie je potřeba ještě více zintenzivnit územní spolupráci všech subjektů. Integrované nástroje pomáhají k přemýšlení a plánování v širších souvislostech, protože hranice katastru není zeď, což je nejvíce markantní například v oblasti životního prostředí.“ doplňuje Markéta Kubičková, vedoucí úseku ITI.

Algomerace v období 21+:


  • vize – Silný, stabilní a konkurenceschopný region
  • nové vymezení území (počet obcí klesne ze 117 na 108)
  • nový název – z Plzeňské metropolitní oblasti se stane Plzeňská aglomerace

Fotogalerie: