Plzeňská aglomerace má schválené projekty ITI v oblasti sociálního začleňování

V rámci Integrovaných územních investic (ITI) Plzeňská aglomerace získala dotaci na 3 projekty zaměřené na sociální začleňování, které spadají do specifického cíle 2.1 Operačního programu zaměstnanost plus (OP Z+). Projekty v tomto specifickém cíli mají posilovat aktivní začleňování, a tak podpořit rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast. Rovněž přispívají ke zlepšení zaměstnanosti, především u znevýhodněných skupin.

Dotaci ve výši 6,7 mil. získal projekt spolku Blízký soused „Podpora rodin v oblasti začleňování, vzdělávání a finanční gramotnosti“. Ten se dlouhodobě věnuje práci se sociálně znevýhodněnými rodinami, které čelí řadě rizikových faktorů, jako je dlouhodobá nebo opakovaná nezaměstnanost, práce s nízkou kvalifikací, užívání návykových látek a další závislosti, finanční problémy (dluhy, exekuce), špatné bytové podmínky, zkušenost s trestnou činností a pobytem ve vězení. Prostřednictvím projektu se spolek Blízký soused v Plzeňské aglomeraci pokusí snížit počet osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením.

Obecně prospěšná společnost Komunikujeme uspěla s projektem „Pečujeme s láskou“, na nějž získala dotaci ve výši 7,3 mil. Kč. Komunikujeme bude poskytovat pomoc neformálním pečovatelům, kteří se starají o osoby blízké, a poskytne rovněž pomoc osobám se zdravotním postižením.

Realizován bude také projekt Komunitního centra v Přešticích „Rozvoj kulturního a komunitní centra v Přešticích“. Dotace ve výši 4,8 mil. Kč bude použita na výchovně/vzdělávací aktivity, jako je pomoc pěstounským rodinám, neformálním pečovatelům, dětem a rodinám ohroženým sociálním vyloučením.