Plzeň evropským městům představila své zelené projekty

Plzeň se v srpnu 2019 prostřednictvím Útvaru koordinace evropských projektů zapojila do mezinárodního projektu EURE, který se snaží posílit pozici malých a středních měst na evropské úrovni v oblasti udržitelného městského rozvoje. V rámci čtyřletého projektu, kterého se zúčastnilo devět partnerů z různých zemí EU, Plzeň prezentovala svůj přístup k vodě a představila několik úspěšných modrozelených projektů, které mohou projektové partnery z celé Evropy inspirovat.

Mezinárodní projekt EURE (Effectiveness of Environmental Urban policies to improve Resources Efficiency) z operačního programu Interreg Europe sdružuje malá a střední města s cílem spolupráce v oblasti městského rozvoje. Jedním z devíti zúčastněných subjektů byla také Plzeň, kterou zastupoval Útvar koordinace evropských projektů. „Zapojování do projektů EU vnímám jako velmi důležité, a to především z pohledu získávání zkušeností, jejich vzájemné výměny a v neposlední řadě také samotného navazování kontaktů. Mezinárodní projekty jsou něco, v čem osobně spatřuji budoucnost Evropské unie, která bude založena na mnohačetné projektové spolupráci při řešení konkrétních problematik několika zemí, měst nebo firem najednou,“ prozradil Erich Beneš, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů. Projektu se nezúčastnila jen města, ale i jiné subjekty včetně poradních partnerů z Bruselu. Za Itálii se zúčastnila rozvojová agentura ASEV (Agency for the Development of the Empolese Valdesa), za Kypr rozvojová agentura ANEL (Nicosia Development Agency), za Rumunsko město Alba Iulia, za Lotyšsko Riga. Polsko se zapojilo prostřednictvím Lublinského Vojvodství, Francie prostřednictvím sdružení měst Atlantiku se sídlem v Rennes (CAAC - Conference of Atlantic Arc Cities) a za Belgii jedná poradní partner se sídlem v Bruselu (ACR+ - Association of Cities and Regions for sustainable resource management).

Program Interreg Europe je založený na spolupráci, výměně zkušeností a sdílení dobré praxe. „Povětšinou území čelí podobným rozvojovým výzvám a není třeba řešení vymýšlet od začátku. Stačí se jen podívat kolem sebe, s partnery se na dané téma potkat, prodiskutovat jej a poučit se. Cílem urbánního rozvoje je, aby města byla přívětivá a atraktivní pro jeho obyvatele ve všech ohledech. Španělé nám představili například projekt na snižování dopravního zatížení centra města. U nás téma poměrně aktuální, mj. s plánovanými úpravami Americké ulice. Stejné téma řeší i Kypřané ve svém hlavním městě“, upřesnila Veronika Syrovátková, koordinátorka projektu EURE Interreg Europe, která sbírala zkušenosti v rámci několika studijních cest.

„Během květnové studijní cesty na Kypr jsme se seznámili také se zavedením systému Zaplať, kolik vyhodíš (PAYT system = Pay As You Throw), který zavedli na jednom z předměstí Nikósie. Šlo o první zavedení tohoto přístupu pro sběr odpadu na Kypru. Hlavní myšlenkou systému je podpořit třídění odpadu, a to formou finančního zvýhodnění. Zjednodušeně řečeno, čím více složek odpadu vytřídíte, tím méně směsného odpadu vám zůstane. A pouze za ten platíte poplatky. Má to tedy důsledky nejen environmentální, ale také ekonomické. Jak pro občany, tak i pro druhou stranu, např. obec. Dobré je zde ale zdůraznit, že pouze vytříděním to nekončí. Je třeba najít i odběratele vytříděného odpadu, tedy zjednodušeně řečeno někoho, kdo vezme ten plast a dokáže ho znovu vrátit do výroby jiného produktu. Tím se teprve uzavře kruh cirkulárního odpadového hospodářství,“ uvedla Syrovátková.

Tématem prezentovaným za Plzeňskou aglomeraci byla voda. Plzeň prostřednictvím svého zástupce v podobě již zmíněného Útvaru koncepce a rozvoje představila výstavbu retenční nádrže na Vinicích, zelenou střechu a rekonstrukci tramvajového depa na Slovanech a revitalizaci Lobezského parku.

Projekt končí v létě 2023. Aktuálně ÚKEP pracuje na akčním plánu, jak zlepšit fungování ITI, tedy integrovaných územních investic, které slouží k regionálnímu rozvoji vymezeného území. Prostřednictvím ITI se implementuje nastavená územní strategie, která by měla zohledňovat rozvojové potřeby daného území, a také se čerpají finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy).  „Máme stanovenou určitou vizi, tak uvidíme jak se nám ji podaří naplnit. Kontakty a nastavená partnerství přetrvají i po skončení projektu. Do budoucna nám to může usnadnit hledání partnerů pro realizaci dalších projektů, protože teď víme, kdo co a jak řeší a čím by nám mohl pomoci. A taky samozřejmě čím bychom my mohli pomoci někomu jinému,“ uzavřela Syrovátková.

Odkazy


Více o projektu najdete na oficiálním webu EURE.