Plzeň buduje novou retenční nádrž na Vinicích

Na plzeňských Vinicích se začíná se stavbou retenční nádrže, která při přívalových deštích zadrží až 6000 kubíků vody. Díky této vodohospodářské stavbě se bude moci pokračovat v dalším rozvoji města a výstavbě západního okruhu. Projekt byl realizován s využitím evropských fondů EU prostřednictvím Integrovaného nástroje ITI.

Plzeň zahájila stavbu nové retenční nádrže Vinice za téměř 130 milionů korun. Jde o klíčovou vodohospodářskou stavbu, již podpoří více než 80 miliony korun Evropská unie. Retenční nádrž dokáže v budoucnu zadržovat a postupně uvolňovat až 6000 kubíků vody z přívalových dešťů. Tím se vyřeší problémy s občasně přetěžovanou kanalizační stokou v oblasti Vinic a Sylvánu. Současně je nádrž stavbou, bez níž není možné pokračovat ve stavbě pro město stěžejního severozápadního okruhu Plzně. Investorem a zadavatelem zakázky je VODÁRNA Plzeň a. s., zhotovitelem STRABAG a. s. Vedle budování retenční nádrže se začne také rekonstruovat Roudenský kanalizační sběrač za zhruba 80 milionů korun.

„Plzeň je moderním městem a k tomu patří i to, že se chová ekologicky a stále intenzivněji investuje do oblasti životního prostředí, tedy v tomto případě řeší to, jak kontrolovaně regulovat odtok dešťové vody. Osobně jsem rád za každý podobný projekt,“ uvedl primátor města Martin Baxa. Realizace projektu zabezpečí obyvatelům městské lokality Vinice, resp. lokality Stínadla a části lokality Berlín, odpovídající odvedení a likvidaci odpadních vod, posílí ekologickou ochranu prostředí jak v lokalitě samotné, tak i v širším intravilánu, zejména v okolí významného vodního toku Mže.

„Projekt byl realizován s využitím EU fondů prostřednictvím Integrovaného nástroje ITI. Jedná se o nově zavedený nástroj v rámci tohoto programového období, který do operačních programů vnáší integrovaný přístup a zefektivňuje čerpání prostředků z EU fondů. Projekt Retenční nádrž Vinice lze v tomto kontextu jako pozitivum vnímat a je na místě poděkovat za spolupráci a pogratulovat nositelům k jeho úspěšné realizaci. Pevně věřím, že přispěje ke zlepšení stavu nejen životního prostředí v dané lokalitě, ale i kvalitě života místních občanů,“ uvedl Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů.

Podle technického náměstka primátora a současně předsedy představenstva Vodárny Plzeň Pavla Šindeláře je v současné době pro ochranu stokové sítě při přívalových deštích využívána odlehčovací komora. „Ta bude po vybudování nové stavby zrušena a odpadní vody začne zadržovat akumulační prostor nové retenční nádrže. Podzemní nádrž bude mít zhruba 30x60 metrů, objem bude mít 6000 metrů krychlových. Akce zahrnuje kromě výstavby nové odlehčovací komory také rekonstrukci a přeložky stávajících sítí v dotčené lokalitě,“ uvedl Pavel Šindelář.

Stavět se začne na severozápadním okraji Lochotínského parku pod křižovatkou ulic Karlovarská a Na Chmelnicích. Podzemní stoky, které se budou v rámci akce rekonstruovat, však zasahují i pod Karlovarskou třídu. Stavba počítá ve svém okolí také se třemi mezideponiemi pro uskladnění materiálu, přičemž nejvíce využívaná bude především zadní lokalita slepého ramene ulice Na Chmelnicích.

„Lochotínský park je krásné a klidné místo plné zeleně, jen tři kilometry vzdušnou čarou od centra města. Proto mne těší, že stavba nenaruší ráz okolního prostředí. Ačkoliv při výstavbě vykopeme 10 metrů hlubokou jámu o velikosti fotbalového hřiště, z níž odvozíme 3750 nákladních aut zeminy a následně zde zabudujeme 600 mixů betonu, tak po dokončení stavby návštěvníci parku spatří pouze dvě nenápadné větrací věže a několik nových poklopů v trávě. Celá retenční nádrž, která v budoucnu zadrží až 6 milionů litrů srážkové vody, bude ukrytá v podzemí,“ řekl Ondřej Novák, předseda představenstva společnosti STRABAG a.s.

Plzeň také začne rekonstruovat Roudenský kanalizační sběrač, a to zhruba na 412 metrech dlouhém úseku v nezastavěné části města mezi ulicemi Pramenní a Bolevecká. V současnosti jsou odpadní vody odváděny betonovým sběračem profilu 1800/1150 a 1500/1150, které však nejsou výhledově kapacitní dle Generelu odvodnění města Plzně. „Kromě napojení z Retenční nádrže Vinice bude do sběrače svedeno ještě odpadní potrubí z retenční nádrže Gera a výhledově kanalizační potrubí areálu Fakultní nemocnice Plzeň,“ uvedl generální ředitel VODÁRNY Plzeň a. s. Jiří Kozohorský. Rekonstrukci kanalizačního sběrače předchází kácení zeleně s nařízenou náhradní výsadbou a přeložka vodovodního řadu. Nově bude sběrač tvořen betonovými rámovými propustmi s rozměry 1600x2100/2000.

Zdroj plzen.eu.

O stavbě:


  • celkové předpokládané náklady akce: 127.839.650,68 Kč bez DPH
  • výše dotace: 81.497.777,31 Kč bez DPH
  • zahájení realizace akce: 7. 5. 2020
  • předpokládané ukončení akce dle smlouvy o dílo: 11. 2. 2022 (doba realizace 92 týdnů od zahájení realizace)

Fotogalerie: