Ohlédnutí za Konferencí ITI

Připomeňte si závěry vzešlé z proběhlé Konference ITI vč. kompletní fotodokumentace a informace ohledně aktuální situace kolem integrovaných teritoriálních investic.

Konference se zúčastnili zástupci Evropské komise, odborníci na administrativu a ekonomické dopady ITI z EU, zástupci MMR a připravovaných operačních programů pro období 2021-2027, zástupci statutárních měst ČR a realizátoři ITI v zahraničí, dále zástupci univerzit a odborné veřejnosti, která spolupracuje na realizaci strategií ITI v současném programovém období a zároveň připravuje budoucí čerpání finančních prostředků z fondů EU pro nové programové období 2021-2027.

Integrované teritoriální investice (ITI – Integrated territorial investments) se oproti současnému období jeví jako nejdůležitější nástroj regionální politiky pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a zároveň důležitým nástrojem k plnění tematické koncentrace, zejména v klíčovém politickém cíli 1 Inteligentnější Evropa (inovace, digitalizace a ekonomická transformace) a politickém cíli 2 Zelenější, bezuhlíková Evropa (investice do transformace energetiky, obnovitelných zdrojů a boje proti změně klimatu). Strategie metropolitních oblastí již přestávají být čistě intervenčními, ale jsou to strategie řešící rozvoj celé metropolitní oblasti či aglomerace.

V současné chvíli je nástroj ITI, respektive jeho realizace prostřednictvím integrovaných strategií, v období prvních evaluačních výstupů a zároveň ve fázi intenzivních příprav nového programového období 2021 – 2027. Města velmi pozitivně hodnotí Obecná nařízení Evropského parlamentu, která jasně definovala silnou roli měst v procesu udržitelného rozvoje prostřednictvím integrovaných nástrojů. Proto je nyní potřeba velmi konkrétně identifikovat faktory usnadňující nebo naopak bránící efektivnějšímu nastavení implementace v následujícím programovém období.

Konference představila ITI, jako funkční a efektivní nástroj kohezní politiky Evropské unie, který je využívaný a podporovaný nejen v rámci ČR, ale i v rámci celé EU. ITI je jeden z hlavních nástrojů k podpoře územní dimenze a řešení tematické koncentrace.

Účastníci konference se shodli na následujících závěrech:

 • Nástroj ITI naplnil očekávání a již v současném programovém období se jeví jako jeden z funkčních a perspektivních nástrojů pro efektivní čerpání finančních prostředků z fondů EU nejen v ČR, ale v celé Evropě.
 • V novém programovém období doporučují účastníci konference navázat na již vyzkoušené postupy a funkční schémata, pokračovat v jejich zlepšování a jejich optimalizaci.
 • Je třeba zaměřit se na vytváření integrovaných řešení, jež se budou v metropolitních oblastech a aglomeracích zajišťovat v rámci strategie.
 • Podle renomovaného ekonoma pana Petra Zahradníka se jeví ekonomické přínosy projektů realizovaných prostřednictvím nástroje ITI až o 40 % efektivnější než projekty realizované v rámci individuálních výzev. Toto tvrzení je potřeba doložit na konkrétních případech integrovaných projektů v rámci ČR.
 • Je třeba využít pozitivní zkušenosti při realizaci nástroje ITI v zahraničí.
 • Je zapotřebí vytvářet funkční partnerství v regionu řešeném nástrojem ITI s důrazem na strategické plánování při řešení konkrétních problémů metropolitních oblastí a aglomerací.
 • Bude potřeba zjednodušit čerpání a administraci prostředků EU prostřednictvím nástroje ITI. Účastníci konference vyzývají zástupce Evropské komise, MMR a operačních programů k navržení konkrétních opatření, které k tomuto zjednodušení povedou.
 • Je nutno podrobněji definovat technický termín „tematická koncentrace“. Definice tohoto termínu bude mít významný dopad na přípravu strategií a konkrétních projektů, které budou tyto strategie konkrétně naplňovat.
 • Klíčové faktory nástroje ITI je nutné zakotvit do nově připravované legislativy např. do připravované Dohody o partnerství, případně do ÚDOP.
 • Je potřeba začít připravovat klíčové projekty pro strategii nového programového období 2021-2027 s vědomím pravidla n+2.
 • Vzhledem k nižší míře kofinancování projektů ITI, ve spolupráci s MMR a MF ČR, je třeba zajistit dostatečné kofinancování projektů ze strany ČR a konečných příjemců.
 • Je nutno iniciovat další jednání se všemi zúčastněnými aktéry nástroje ITI, na kterých se budou řešit výše uvedené problémy a diskutovat o budoucím společném postupu při přípravě a realizaci nástroje ITI.

Konferenci uspořádalo statutární město Plzeň ve spolupráci s MMR ČR, za podpory Komory statutárních měst SMO ČR.

Fotogalerie: