Mezinárodní setkání k ITI v Plzni

29/10/2019 se v Plzni uskuteční první mezinárodní setkání představitelů Evropské komise, státní správy a samosprávy ČR a odborníků, kteří se problematikou ITI zabývají. Podívejte se na program konference a nenechte si tuto významnou událost uniknout.

V rámci konference je zamýšleno podrobněji představit ITI, jako funkční a efektivní nástroj kohezní politiky Evropské unie, který je využívaný a podporovaný nejen v rámci ČR, ale i v rámci celé EU. Důraz bude kladen na politický rozměr přínosu realizace dotačních projektů v rámci ČR se zaměřením na regionální zacílení nástroje ITI. Dále bude ITI představeno jako funkční nástroj nejen v ČR, ale i v rámci EU a jeho zakotvení v rámci EU a ČR se zacílením na vyčíslení ekonomických přínosů v otázce udržitelného rozvoje měst. Představeny budou také konkrétní zkušenosti a projekty v rámci ČR a EU s vizí jednotlivých nositelů pro příští programové období 2021+.

Důležité je shrnout poznatky nejen ze současného programového období, ale zejména využít znalosti a zkušenosti k efektivnějšímu nastaveni implementace nástroje ITI v období následujícím. Již dlouhodobě je téma ekonomických přínosů integrovaných nástrojů sledováno nejen na úrovni ČR, ale i na úrovni členských států EU. Konference poskytne ucelený pohled na problematiku jak ze strany národní a regionální, tak i evropské.

Cílem setkání je sjednotit pohled představitelů Evropské komise, národní úrovně ČR a regionů, jakou cestou a jak co nejefektivněji naplnit Cíle politiky stanovené pro programové období 2021 – 2027. 

Událost je určena odborné veřejnosti z řad řešitelů problematiky ITI a všem, které zajímá rozvoj a směřování metropolitních oblastí a aglomerací.

Pro možnou účast prosím kontaktujte Veroniku Syrovátkovou.

Odkazy: