Mezinárodní setkání k ITI v Plzni

V úterý 29. října se ve Výzkumném centru NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni uskuteční první mezinárodní konference představitelů Evropské komise, státní správy, samosprávy České republiky a odborníků zabývajících se problematikou ITI. 

Končící programové období 2014–2020 je hlavním podnětem pro setkání představitelů Evropské komise, národní i regionální úrovně České republiky a odborníků v oblasti ITI a pro zhodnocení dosavadního přínosu nástroje ITI – nástroje pro koordinovanou podporu rozvoje vymezeného území kolem velkých měst. Díky němu bylo možné podporovat oblast výzkumu, vývoje a vzdělávání, budovat nové stavby dopravní infrastruktury, rozvíjet oblasti sociálních služeb a udržitelně pečovat o životní prostředí.

V rámci konference bude poprvé na takto široké úrovni řešena efektivita, fungování a praktické dopady na rozvoj metropolitních oblastí a aglomerací včetně vhledu a sdílení zkušeností ze zahraničí. Vše s cílem co nejkvalitněji nastavit potřeby území, jednotlivá témata a vymezení finančních prostředků pro příští programové období 2021+.

Jednou z klíčových záležitostí, kterou budou muset města České republiky v novém programovém období řešit, je míra spolufinancování. Podíl příspěvku Evropské unie se pravděpodobně sníží v řádu desítek procent. Právě tato otázka, stejně jako stanovení témat, pro která bude možné podporu čerpat, budou hlavní náplní dialogu chystané mezinárodní konference.

„Velmi mě těší, že se na této úrovni setkáváme právě v Plzni, kde jsou prostředky využívány efektivně a pomáhají ke zkvalitnění služeb obyvatelům města a blízkého okolí. Právě zde, v budově výzkumného centra excelence NTIS, můžeme dobře vidět reálný rozvoj města směrem ke kvalitní dopravní obslužnosti, podpoře výzkumu a vývoje a zatraktivňování města pro mladé lidi, kteří si jej čím dál tím častěji volí za svůj domov,” uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

Konference je organizována ve spolupráci města Plzně, jako nositele strategie ITI a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. „Jsme velice rádi za tuto aktivitu, která vzešla z Plzně a ostatních statutárních měst jako nositelů strategií ITI, kteří ve spolupráci s MMR a jednotlivými operačními programy spolupracují na ukotvení nového programového období EU 2021–2027. Podle návrhu Evropské komise má Česká republika věnovat integrovaným řešením ve městech v těchto letech minimálně 15 miliard korun z evropských fondů, ale naše velká města mají ještě větší ambice. V současnosti je příprava v plném proudu a setkávat se, sdílet zkušenosti a kvalitně nastavit další programové období, jsou základním předpokladem pro efektivní čerpání, a tedy i rozvoj měst v České republice. Doufám, že právě tato konference přispěje k rozšíření informací o nástroji ITI do širší odborné i laické veřejnosti a pomůže určit stěžejní témata, která by se v tomto nástroji měla za přispění evropských peněz řešit,“ uvedl Zděnek Semorád, náměstek ministryně pro místní rozvoj.

Na konferenci vystoupí:

Martin Baxa, primátor města Plzně
Zdeněk Semorád, 1. náměstek ministryně pro místní rozvoj
Josef Schwarz, Evropská komise, generální ředitel pro regionální a městskou politiku
František Lukl, předseda SMO ČR
Luděk Hynčík, prorektor pro výzkum a vývoj, Západočeská univerzita v Plzni
Martin Ferry, Centrum pro výzkum evropských politik Univerzity Strathclyde, Glasgow
Jaroslav Straka, Evropská komise, generální ředitel pro regionální a městskou politiku
David Koppitz, náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje, MMR
Petr Zahradník, ekonomický expert, analytik a konzultant specializující se na EU, Evropský hospodářský a sociální výbor.

Příklady z praxe představí:

Erich Beneš, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů MMP
Miroslav Janovský, manažer ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Pawel Sajnog – specialista na integrované územní investice, Varšava

V končícím programovém období 2014–2020 byl rozpočet na podporu rozvoje plzeňské metropolitní oblasti 3,15 miliardy korun. Na konferenci se bude diskutovat o tom, jak přispělo čerpání prostředků z EU k rozvoji tohoto území, jaké projekty byly, jsou a budou realizovány i jaká částka bude alokována pro nadcházející programové období 2021–2027.

Střecha výzkumného centra excelence NTIS – unikátní místo s pohledem na nově vznikající část města a hlavní rozvojové projekty financované z nástroje ITI. Účastníci konference se mohou seznámit s investicemi do oblasti výzkumu a vývoje Západočeské univerzity, dále s investicemi na zlepšení dopravní dostupnosti díky vybudování přestupního terminálu, jenž je součástí budovaného prodloužení tramvajové trati na Borská pole (je to místo s největší koncentrací ekonomických a vzdělávacích aktivit v rámci města/univerzitní areál a městská industriální zóna).

Zdroj: www.plzen.eu