Integrované územní investice přinesou do Plzeňské aglomerace 3,8 miliardy korun

Rozbíhající se programové období 20212027 přinese Plzeňské aglomeraci, tedy městu Plzni a dalším 107 okolním městům a obcím, přes 3,8 miliardy korun z Evropských strukturálních fondů. Tyto finanční prostředky jsou pro Plzeňskou aglomeraci rezervované prostřednictvím nástroje Integrované územní investice a jsou určeny na její strategický rozvoj. Peníze půjdou do řady projektů od dopravy přes vzdělávání, památky, vědu a výzkum až po oblast sociální. Přínos by měla pocítit v běžném životě ve větší či menší míře většina obyvatel aglomerace.

Plzeň se jako čtvrté největší město v republice neobejde bez velkých strategických investic. Ať už se jedná o stavby technického nebo jiného rázu, je pro nás zcela zásadní spolufinancování takových projektů z evropských dotací. Integrované územní investice proto vnímám jako nástroj, který je z pohledu regionálního rozvoje zcela nepostradatelný, a to nejen pro město Plzeň, ale pro celou Plzeňskou aglomeraci,“ říká předseda Řídicího výboru ITI Plzeňské aglomerace a primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Integrované územní investice (ITI – Integrované Teritoriální Investice) přináší evropské dotace z šesti operačních programů (OP). V průběhu tohoto roku byly Plzeňské aglomeraci postupně schvalovány ze strany jednotlivých Řídicích orgánů operačních programů tzv. programové rámce Integrované územní strategie Plzeňské aglomerace, které stvrzují rezervovanou alokaci na předem vybrané strategické projekty. Nejširším OP, který vyčlenil pro Plzeňskou aglomeraci alokaci ve výši 1,531 miliardy korun, je Integrovaný regionální operační program (IROP). V rámci něj budou v území podporovány projekty zaměřené na zelenou infrastrukturu, vzdělávání, sociální infrastrukturu, kulturu a cestovní ruch či dopravu.

V rámci OP Doprava (OP Doprava) činí alokace pro Plzeňskou aglomeraci celkem 1,476 miliardy korun určených na strategické dopravní projekty, jako je výstavba tramvajových a trolejbusových tratí aj.

OP Jan Ámos Komenský (OP JAK) přinese do území Plzeňské aglomerace finanční prostředky ve výši 375,8 milionů korun na rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit či zavádění pokročilých technologií v oblasti výzkumu a vývoje.

Dalších 252 milionů korun půjde pro Plzeňskou aglomeraci z alokace ITI v OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), který podporuje posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformaci.

OP Zaměstnanost plus (OPZ+) Plzeňská aglomerace získala dotaci ve výši 45,9 milionu korun. Finance budou směřovat do dvou klíčových oblastí, a to na podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly na trhu práce a na podporu sociálního začleňování v území.

Programový rámec pro OP Životní prostředí (OP ŽP) je předschválený a čeká se již na závěrečný podpis. OP Životní prostředí alokuje pro Plzeňskou aglomeraci 200 milionů korun na projekty zaměřené na odpadové hospodářství.

Díky ITI můžeme efektivně plánovat, koordinovat a realizovat vybrané projekty financované v našem území. Již v předešlém programovém období vznikaly v Plzni a jeho okolí potřebné projekty, jako jsou přestupní terminály, cyklostezky, podpora vybavení odborných učeben na mateřských, základních a středních školách či rozšiřování jejich zázemí, výstavba infrastruktury zahrnující modro-zelené prvky aj.,“ říká ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně Erich Beneš. V předchozím programovém období (20142020) bylo proinvestováno v metropolitní oblasti prostřednictvím ITI 3,9 miliardy korun, přičemž podporu získalo celkem 118 projektů. „Mám velkou radost, že v rozbíhajícím se programovém období můžeme pokračovat v rozvoji naší aglomerace prostřednictvím dalších důležitých projektů, “ dodává Erich Beneš.

Plzeňskou aglomeraci tvoří město Plzeň a dalších 107 okolních obcí a měst. Oblasti, v níž žije okolo 308 tis. obyvatel, umožňuje čerpat evropské finanční prostředky prostřednictvím nástroje ITI Integrovaná strategie Plzeňské aglomerace, kterou schválili zastupitelé města Plzně v roce 2022. Strategie definuje, jaké intervence budou realizovány v Plzeňské aglomeraci tak, aby byla posilována konkurenceschopnost a nalézána řešení podporující udržitelný rozvoj území. Snahou je vytvořit z Plzeňské aglomerace silný, stabilní a konkurenceschopný region prostřednictvím integrovaných řešení. Integrovaná řešení pak budou naplňována jednotlivými projekty zahrnutými do tzv. programových rámců Integrované územní strategie Plzeňské aglomerace.

ITI je jediný nástroj, který zohledňuje zvýšené nároky obcí v bezprostřední blízkosti Plzně na rozvoj zejména vzdělávací, sociální a kulturní infrastruktury,“ říká starosta města Dobřany Martin Sobotka. „Právě pro tyto oblasti je to prakticky jediná možnost, jak nedoplácet na prudký rozvoj metropole na úkor našich běžných potřeb. Od toho se odvíjí projekty, na které jsme dosud žádali a napříště chceme žádat. Jinak jsme totiž v pasti toho, že potřeby se posuzují dle potřeby velmi heterogenních obvodů obcí s rozšířenou působností,“ dodává Martin Sobotka.

To, že ITI přispívají k rozvoji území a zohledňují jeho potřeby, dokládá také projektový záměr výstavby Parku Cihelna, jenž plánuje v současném programovém období s podporou nástroje ITI realizovat město Blovice. „Tento projekt se vyznačuje mnoha synergickými vazbami nejen na již realizované akce v rámci města Blovice, ale i na další plánované záměry regionálního významu,“ vysvětluje starosta města Blovice Robert Zelenka. Park Cihelna vznikne v prostoru bývalé cihelny a navazujících těžebních prostorů. Jde o tzv. brownfield, který leží naproti blovickému nádraží, a přímo tak navazuje na infrastrukturu dané lokality (pěší, železniční, silniční i cyklistické trasy) včetně přestupního terminálu, který byl v rámci ITI podpořen v minulém programovém období. Souběžně realizovanými akcemi bude přeložení páteřní cyklotrasy č. 31 (9) a zdvojkolejnění železniční trati Plzeň – Nepomuk, jehož investorem je Správa železnic.

Město Plzeň má pro nadcházející období připraveno zhruba pět desítek záměrů. Patří mezi ně například výstavba nové mateřské školy v Plzni-Újezdě, nákup nových velkokapacitních tramvají, doplnění přechodů pro chodce v křižovatce U Jána, vybudování lávky přes Rokycanskou ulici, realizace sběrných dvorů a separačních bodů, elektrifikace linek MHD nebo stavba nové tramvajové trati na Vinice.

Finanční podporu prostřednictvím nástroje ITI mohou čerpat vedle obcí a měst i subjekty, jako jsou např. veřejné instituce, neziskové organizace, výzkumné instituce či firmy. Jedním z takových subjektů je soukromá výzkumná organizace COMTES FHT a.s. se sídlem v Dobřanech, kde provozuje svůj výzkumný areál a vědeckotechnologický park. „Projekty ITI nám pomáhají zacílit výzkum a služby vědeckotechnického parku (VTP) dle potřeb partnerů v Plzeňské aglomeraci. V minulém programovém období 14+ jsme realizovali úspěšný projekt Předaplikační výzkum funkčně graduovaných materiálů pomocí aditivních technologií – GRAMATECH. V současném programovém období 21+ plánujeme podat projekt dlouhodobé mezisektorové spolupráce v rámci OP JAK a projekt dovybavení VTP COMTES do OP TAK,“ říká výkonný ředitel COMTES FHT a.s. Michal Zemko.

Fotogalerie