Finský klíč k úspěchu

Důvěra a spolupráce. I o tom je rozvoj měst. Co máme společného?

Tým ITI plzeňské metropolitní oblasti (ITI PMO) se aktivně připravuje na nové programové období 2021+. Ve dnech 25. až 26. 3. 2019 proběhlo v Helsinkách setkání se zástupci Six City Strategy, kterého se zástupci ITI PMO spolu s ostatními českými městy ITI zúčastnili.

Manažeři a koordinátoři šesti největších finských měst představili hlavní výzvy, které území prostřednictvím nástroje ITI řeší. Velmi podrobně se jednalo o funkční územní spolupráci, která je ve finských podmínkách nastavena na vzájemné spolupráci a důvěře, na sdílení dobrých i špatných zkušeností, přenosu úspěšných projektů mezi jednotlivými městy a na sdílených datových platformách.

Neméně důležitá je spolupráce s řídícími orgány, které i přes svoji významnou rozhodovací roli v procesu implementace ponechávají jednotlivým městům značnou dávku zodpovědnosti při výběru a hodnocení projektů. Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem je založeno nejen na společném finančním podílu, ale samozřejmě i na profitu zúčastněných subjektů. Ten se může projevit například ve fázi vývoje, kdy firmy využívají univerzitní platformu k pilotním projektům, nebo v dlouhodobém časovém horizontu, kdy jsou investoři schopni předem odhadnout ekonomický zisk z prvotního vkladu.

Finské projekty jsou stejně jako u nás realizovány v oblasti podpory inovací, životního prostředí, mobility nebo školství a výše finančních prostředků alokovaná pro nástroj ITI ve Finsku je přibližně 10x nižší, než je alokace pro 7 aglomerací v Česku. Významný důraz je kladen na inovace v oblasti digitálních technologií a jejich využití, např. ve zdravotnictví.

Obor digitalizace bude také jedním z nosných témat, které je chystané na druhou polovinu roku 2019, kdy bude Finsko zastávat předsednictví EU. S tím je mimo jiné úzce spjat i koncept Smart city, v němž jsou Helsinky špičkou v oboru. Plzeň tak má nejednu oblast k čerpání inspirací.

Více informací o Six City Strategy.

Fotogalerie: