DOPLŇUJÍCÍ VÝZVY VYHLÁŠENY

Vyhlášené výzvy slouží k doplnění seznamu strategických projektů ITI Strategie Plzeňské aglomerace 2021-2027.

Statutární město Plzeň jako nositel integrované územní Strategie Plzeňské aglomerace 2021–2027 vyhlašuje:

23. výzvu k předkládání projektových záměrů ZELENÁ INFRASTRUKTURA II ve vazbě na IROP, specifický cíl 2.2

24. výzvu k předkládání projektových záměrů PODPORA PŘECHODU NA OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ II ve vazbě na OP Životní prostředí, specifický cíl 1.5

Termín:


Datum vyhlášení výzev a zahájení příjmu projektových záměrů: 11. 3. 2024

Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 10. 4. 2024

Jak podat projektový záměr do ITI?


1) Zjistěte, zda se váš projektový záměr shoduje se specifickými cíly a opatřeními SPA21+ 

2) Po vyhlášení výzvy nositele ITI na předkládání/aktualizaci projektových záměrů vyplňte šablonu projektového záměru v souladu s podmínkami výzvy nositele (konzultace k vyplnění může probíhat průběžně).

3) Projektový záměr odešlete ve formátu .doc, .docx na emailovou adresu iti@plzen.eu.

4) Nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení výzvy budete vyrozuměni o dalším postupu (např. informace o termínu jednání Pracovní skupiny).

5) Poté, co pracovní skupina posoudí věcný obsah všech záměrů předložených do výzvy nositele, budou záměry předány Řídicímu výboru.

6) Řídicí výbor tyto záměry zhodnotí a rozhodne o jejich zařazení/nezařazení na seznam programového rámce daného operačního programu.

7) Po schválení programového rámce vydá Řídicí výbor Vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru s Integrovanou strategií Plzeňské aglomerace 21+.

Odkazy