Čtyři miliardy korun pomohly k rozvoji plzeňské oblasti

V sedmiletém dotačním období, které právě končí, byly v regionu díky ITI investovány čtyři miliardy korun na rozvoj prostoru a služeb pro obyvatele Plzeňské metropolitní oblasti. 

 

K významným investicím v celkovém objemu 588 mil. Kč došlo z programu OP VVV v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Podpořené projekty výrazně zvýší inovace v sektorech materiálového inženýrství a nanotechnologií, high-tech elektroniky, laserových technologií a biomedicíny. Z prostředků OP PIK byla podpora ve výši 540 mil Kč směřována malým a střední podnikům na rozvoj oborů s vysokou přidanou hodnotou. Z největších projektů, na něž byla poskytnuta dotace ve výši 404,5 mil. Kč, se jedná například o revitalizaci areálu Světovar, kde vzniká technologický park TechTower nebo dále posílení kapacity technologického centra BIC Plzeň.

„Z nástroje ITI byly financovány významné dopravní stavby, jako autobusový terminál v Plzni u hlavního nádraží či v Kaplířově ulici na Borech a také dva mimoplzeňské v Přešticích a Nýřanech“ uvedl Erich Beneš, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů, pod nějž úsek ITI spadá. Díky novému terminálu u hlavního nádraží ČD v Plzni za 150 mil. Kč mají cestující usnadněn přestup mezi jednotlivými druhy dopravy, a to zejména z autobusů na vlaky. Dále připomněl, že financováno bylo i prodloužení tramvajové tratě linky č. 4 k areálu ZČU z OPD v celkové výši 0,6 mld. Kč nebo obměna vozového parku PMDP nákupem 19 bezemisních nízkopodlažních trolejbusů. Došlo také k dokončení úseků cyklostezek v rámci systému GREENWAYS, např. trasa Koterov – Starý Plzenec.

V oblasti základního a středního vzdělávání bylo přes ITI díky IROP investováno více než 330 mil. Kč do rozvoje a modernizace učeben 51 škol. Nejvíce jich bylo podpořeno na území města Plzně, z mimoplzeňských ale můžeme jmenovat například ZŠ Chotěšov s rekonstrukcí půdních prostor a vybudováním nových učeben. V sociální oblasti šla podpora do zázemí služeb a bydlení, kdy např. město Dobřany vybudovalo sociální byty pro své sociálně slabší občany a matky s dětmi. Z OPZ šlo více než 100 mil. Kč na projekty související s dalším vzděláváním nezaměstnaných osob a podporou rekvalifikace. Podpořeny byly mnohé neziskové organizace a spolky věnující se této oblasti (např. Ledovec, Grafia, Ponton a další).

Z OPŽP byly financovány zejména vodohospodářské stavby v rozsahu cca 235 mil. Kč. Jedním z nejvýznamnějších projektů je výstavba nové retenční nádrže v Plzni na Vinicích, jejíž stavba započala tento měsíc.

„Nyní už jsme ve fázi příprav Strategie 2021+, ke které tento měsíc proběhne důležité jednání s regionálními aktéry u kulatých stolů. Cílem je dojít ke vzájemné shodě ohledně rozvojových priorit našeho území,“ upozornila Markéta Kubičková, vedoucí úseku ITI. Dodala, že podpora bude podpora nadále směřována na komplexní mezioborové projekty v oblasti rozvoje aplikovaného výzkumu a inovací v sektorech digitalizace, smart-technologií, e-mobility a ekologie. V rámci životního prostředí je poté zásadním tématem oblast vodního hospodářství, tj. zadržování vody v krajině, využití dešťové vody, zajištění náhradního zdroje pitné vody pro město Plzeň a jeho zázemí, revitalizace vodních toků apod. Neméně důležitou oblastí je otázka kvality ovzduší, s čímž souvisí priorita napojení území celé aglomerace na kvalitní a dostupnou síť dopravní infrastruktury a snížení intenzity individuální automobilové dopravy, rozvoj cyklodopravy, snížení tranzitní zátěže území nákladní automobilovou dopravou a využití železničního koridoru. Demografický vývoj území pak bude mít vliv na potřebu zajištění pobytových služeb, sociálních služeb terénních a ambulantních, a také doplnění a udržení kapacit zdravotních ambulantních služeb na celém území PA. Důležité je také udržení atraktivity území pro bydlení soustavnou bytovou výstavbou včetně revitalizací bytových fondů, zajištění kapacit dostupného bydlení a podpora veřejné vybavenosti venkova. Mezi stanovené priority patří i rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím podpory kulturních památek a kulturního dědictví a udržitelný rozvoj měst a obcí díky posilování atraktivity veřejných prostranství (revitalizace parků, náměstí, ulic, sídlišť apod.) s myšlenkou uplatnění zelené infrastruktury.

ITI v bodech:


  • Slouží k řešení vybraných problémů daného území, které vyžadující jednotný přístup více složek.
  • Nositelem strategie ITI pro Plzeňskou metropolitní oblast, kterou tvoří 117 obcí, je město Plzeň.
  • Nástroj ITI umožňuje plánovat, koordinovat a realizovat projekty financované ze šesti operačních programů Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Jde o Integrovaný regionální operační program (IROP) a operační programy Doprava (OPD), Životní prostředí (OPŽP), Zaměstnanost (OPZ), Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) a Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV).