Avízo: Příprava výzvy nositele ITI na Podporu přechodu na oběhové hospodářství II

Rádi bychom Vás informovali, že za účelem doplnění stávajícího seznamu strategických projektů programového rámce Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) připravujeme vyhlášení výzvy nositele ITI k předkládání projektových záměrů „Podpora přechodu na oběhové hospodářství II“ ve vazbě na probíhající výzvu OPŽP č. 55 – Svoz a zpracování odpadu.

Podpora je směřována na aktivity, jež odpovídají jednotlivým opatřením SC 1.5 v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 21+:

 • Výstavba a modernizace sběrných dvorů
 • Zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr a svoz zejména komunálních odpadů včetně door to door systémů a systémů PAYT (nadzemní, polopodzemní i podzemní kontejnery, nádoby k rodinným domům, pytlový sběr)
 • Zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr a svoz gastroodpadů, odpadních jedlých olejů a tuků
 • Tyto projekty lze kombinovat mezi sebou a s projekty předcházení vzniku odpadů (re-use, kompostéry, prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí).
 • Technologie třídicích a dotřiďovacích linek, které jsou poloautomatické/automatické, vybavené technikou pro zvýšení kvality třídění s cílem zlepšit využitelnost vytříděných odpadů
 • Primárním záměrem je podpora vysoce účinných technologií pro třídění a dotřiďování již předtříděných složek odpadu. Projekty mohou být kombinovány s projekty na následné materiálové či energetické využití odpadů.
 • Zařízení na materiálové využití odpadů, vyjma skupiny odpadů 16 a skupiny odpadů 17 dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odopadů).
 • Projekty mohou být kombinovány s projekty na třídění a dotřiďování odpadů a s projekty energetického využití odpadů
 • Výroba paliv z ostatních odpadů, v rámci aktivity lze podpořit zařízení MBÚ (mechanicko-biologická úprava odpadů), zařízení na termochemickou úpravu odpadů (např. zplyňování odpadu), pokud budou splněny podmínky dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Součástí projektu může být pořízení předřazené logistické infrastruktury.
 • Výstavba/modernizace bioplynových stanic
 • Projekty mohou být kombinovány s projekty na třídění a dotřiďování odpadů.

Výzvu OPŽP č. 55 – Svoz a zpracování odpadu včetně specifických podmínek a dalších příloh naleznete zde.

Vyhlášení výzvy nositele ITI a zahájení příjmu projektových záměrů předpokládáme 11. 3. 2024.

Další kroky:


Pro konzultace ve věci předložení projektového záměru do připravované výzvy můžete kontaktovat územního koordinátora Mgr. Taťánu Jandovou (jandovat@plzen.eu; 37 803 5967).