První položka
Druhá položka
Nová položka
Nová položka
Nová položka

Struktdfjdlfůasdfadsf


Smysl SPA 21+

Hlavním smyslem SPA je definovat, jaké intervence by měly být realizovány v Plzeňské aglomeraci tak, aby byla podporována konkurenceschopnost a nalézána řešení podporující udržitelný rozvoj území.

Strategie Plzeňské aglomerace aktuálně nezohledňuje žádné potenciální dopady pandemie COVID-19 na kteroukoliv z rozvojových oblastí. S ohledem na neexistenci relevantních dat není možné negativní či pozitivní dopady reálně hodnotit či predikovat. Zpracování a struktura SPA vychází ze závazného metodického pokynu Národního orgánu pro koordinaci (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) a reaguje, zejména ve své strategické části, na požadavky řídících orgánů jednotlivých operačních programů, a to ve vazbě na zajištění možnosti financování opatření SPA ze Strukturálních fondů EU. V případě, že by v budoucnu došlo k přehodnocení věcných, územních či finančních priorit z důvodů specifikovaných dopadů pandemie COVID-19 na evropské, národní či regionální úrovni, bude na to reagovat i strategická část SPA.

Proces tvorby

V této chvíli je finalizována analytická a strategická část, obsahující strategické cíle a opatření, které byly dne

 • červen 2020: Projednány strategické cíle a opatření SPA na kulatých stolech, kde bylo přítomno na 50 územních partnerů. Více informací např. v tomto článku.
   
 • říjen 2020: V užších pracovních skupinách konzultována provázanost konkrétních projektových záměrů na jednotlivá opatření a zároveň vyhodnocována jejich relevantnost ke strategii, stav připravenosti a schopnost financování.
   
 • říjen/prosinec 2020: paralelně probíhala bilaterální jednání s jednotlivými řídicími orgány zaměřené na představení strategie a identifikování hlavních směrů, které by měly být z daného operačního programu financovány.
   
 • listopad/prosinec 2020: Proběhlo dotazníkové šetření mezi odbornou i laickou veřejností, jenž bylo zaměřeno na hodnocení důležitosti jednotlivých opatřeních. Výsledky tohoto dotazníku např. v tomto článku.
   
 • 20/1/2021: Finalizace koncepční části strategie.
   
 • 8/2/2021: Připomínkové řízení koncepční části SPA ze strany členů řídicího výboru, pracovních skupin a vedení města Plzně. Cca 160 oslovených osob.
   
 • 25/1/2021: Uspořádán webinář pro členy RMP a ZMP, kde byla SPA 21+ představena.
   
 • 11/3/2021: ŘV ITI schválil SPA 21+ hlasováním per-rollam. Zápis z jednání ŘV ITI k náhledu zde
   
 • 22/3/2021: Uspořádán druhý webinář pro členy RMP a ZMP na téma SPA 21+.
   
 • 29/3/2021: SPA21+ schválena RMP, ZMP.
   
 • 26/4/2021: Ustaven Řídící výbor Strategie Plzeňské aglomerace (ŘV SPA), na základě usnesení RMP.
   
 • 20/9/2021: Statut ŘV SPA schválen RMP.
   
 • říjen/listopad 2021: Finalizace implementační části strategie.
   
 • 13/12/2021: SPA21+ (koncepční+implementační část) schválena RMP, ZMP.
   
 • 12/9/2022: SPA21+ (koncepční a implementační část) + Akční plán (programové rámce obsahující seznamy strategických projektů a finanční plány) schváleno RMP, ZMP.
Další kroky
 • podzim/zima 2022: Předložení Akčního plánu řídicímu orgánu ke schválení.

Proč podat projekt do ITI?


SPA 21+ umožňuje realizovat předem identifikované strategické projekty v území díky alokovaným finančním prostředkům jednotlivých operačních programů (IROP, OPŽP, OPTAK, OPJAK, OPZ+, OPD).

ITI jako nástroj regionální politiky
Prostřednictvím ITI dochází k podpoře vymezeného území. Podporovány jsou smysluplné projekty regionálního charakteru, které reagují na potřeby Plzeňské aglomerace a mají pozitivní dopad.
S námi máte větší šanci na úspěch
Projekty předložené do výzev operačních programů určených pro nástroj ITI soutěží jen s projekty v rámci plzeňské aglomerace, na rozdíl od projektů hlásících se do výzev individuálních.

Projekt Řízení strategie ITI Plzeň 4 – nositel (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000308), spolufinancovaný  Evropskou unií z Operačního programu Technická pomoc, je zaměřen na podporu řízení Strategie ITI Plzeňské metropolitní oblastí 2014-2020 a zároveň na přípravu Strategie Plzeňské aglomerace 2021-2027.

S čím vám pomůžeme

FINANCOVÁNÍ

Zjistíme možnosti financování vašeho projektu

MONITORING

Pravidelně monitorujeme a komunikujeme možnosti financování

ADMINISTRATIVA

Administrativně zajišťujeme městské projekty

PORADENSTVÍ

Poradíme s přípravou projektů tak, aby bylo možné zařazení do programů